ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Τη λήψη άμεσων υγειονομικών μέτρων, για την προστασία της δημόσιας υγείας,

με απαγόρευση της αλιείας, διακίνησης και εμπορίας όλων των ειδών ζώντων δίθυρων μαλακίων από

 

Α. τη ζώνη παραγωγής ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΖΏΝΗ V ) η οποία ορίζεται στη θαλάσσια

περιοχή της νήσου Σαλαμίνας στη θέση Πούντα Καματερού,