ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

από τις 02-01-2014, τη λήψη υγειονομικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας με απαγόρευση της αλιείας, διακίνησης και εμπορίας όλων των ειδών ζώντων δίθυρων μαλακίων

1. από τη ζώνη παραγωγής ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (ΖΩΝΗ Ι ) η οποία ορίζεται στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Σαλαμίνας, από τον Κάβο του Μάκρη μέχρι την Μονή της Φανερωμένης, και

από τη ζώνη παραγωγής MΠΑΤΣΙ (ΖΩΝΗ ΙΙ) η οποία ορίζεται στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Σαλαμίνας, από το τέρμα του Ναυστάθμου μέχρι τον κάβο του Μάκρη.