Έγκριση εγκατάστασης με κτιριακή προσθήκη, νέου ανεξάρτητου κτιρίου, σε
υφιστάμενη ‘Μονάδα αποθήκευσης υλικών συσκευασίας, βιομηχανικών εργαλείων, ειδών
ρουχισμού, παπουτσιών’ της ‘ΚΑΝΚΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ
Α.Ε.’ που βρίσκεται επί της Κοινοτικής Οδού Αυλώνος-Ασπροχωρίου’ στη Θέση ‘Ρέρεσι’ του
Δήμου Ωρωπού, σύμφωνα με το Γ.Ο.Κ και χωρίς παρεκκλίσεις από τους όρους δόμησης,
διάρκειας ισχύος πέντε (5) ετών.