Έγκριση εγκατάστασης της δραστηριότητας σφαγείο μόσχων/μοσχίδων εντός κτηνοτροφικής
εγκατάστασης που προέρχονται αποκλειστικά από την ίδια κτηνοτροφική εγκατάσταση, στην επωνυμία
«LITSAS MEAT IKE» που βρίσκεται στη θέση ‘ΦΙΧΘΙ’ Δ.Ε. Καλάμου του Δήμου Ωρωπού Αττικής.