Διαπιστωτική πράξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143/τ.Α’/17-06-2011), όπως ισχύει σήμερα και του άρθρου 11, της Υ.Α. οικ. 483/35/φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158/τ.Β’/03-02-2012).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 218,92 KB12/02/24 11:36:57