Ακύρωση γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΛΑΞ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΕ” επί της οδού Άλκη Αργυριάδη 142, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1128320(ver.1)/23-10-2023.