Ακύρωση γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας “κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων” της εταιρείας “PRINTEC ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ” επί της οδού Κύπρου 20, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1231176(ver.1)/16-05-2022 Ακύρωση.