Γνωστοποίηση για την λειτουργια μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας ΤΡΕΦΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αριθμός Γνωστοποίησης: 1218670 ver. 1 κ ver. 2.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ v1 PDF 81,25 KB01/12/21 03:17:32
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ v2 PDF 81,29 KB01/12/21 03:17:32