Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: "PRINTFAIR ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" επί της οδού Κατσαντώνη 4 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1239817/25-04-2022.ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 82,58 KB10/05/22 09:09:25