Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 276, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1317218/26-09-2023.