Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 43-45, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Ε. Ελληνικού. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1323949/09-11-2023.