Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΠΑΠΑΣ” επί της οδού Χατζοπούλου 11, στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1334107/19-01-2024.