Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” επί της οδού Κατσίμπα 42, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1362871/11-07-2024.