Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “BBF FORWARDING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” επί της οδού Πύργου 33, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1341411/11-03-2024.