Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: "AUGMENTA AGRICULTURE TECHNOLOGIES
 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" επί της οδού Ηρακλείου αρ. 40  στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1231513/18-2-2022.
 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 300,91 KB22/02/22 10:30:04