Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “CREATIVE NANO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της Λεωφ. Τατοίου 43 στο Δήμο ΜΕταμόρφωσης με αριθμό 1306643.  

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 92,82 KB10/07/23 11:04:17