Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 276, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1322649/31-10-2023.