Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας “εργαστήριο ξυλουργικών εργασιών και κατασκευής επίπλων” του φορέα της επιχείρησης “ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ” επί της οδού Δεκανέως Χρήστου Νικολάου 47, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1236653/06-04-2022.