ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ (ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ (ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ), ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ -LEONARD KOLGJOKAJ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 498, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ,  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1306254.