ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ( ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ), ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ -PRINTING HOUSE ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΛΗΤΟΥΣ 7, ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1336097.