ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “BELLE MEAT ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”  επί της οδού

ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 98 στο Δήμο Ιλίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,33 KB05/10/22 08:45:59