ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΤΟΣΟΦΙΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,51 KB29/11/23 09:56:20