ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΔΟΚΙΜΕΣ), ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΕΡΕΥΝΑ ΑΕ, ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ.