ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1283616 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ BC CLASSIQUE WINDOWS LTD ΥΠΟΚ. ΕΛΛΑΔΟΣ