ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ 1245263-02 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΚΑΝ ΜΟΝ. ΑΒΕΕ