ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1150512-02 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ HOVAT ΜΕΠΕ