ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1230719-01 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΑΠ-ΜΕΝΤΕΛ ΑΒΕΕ