ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1265654-02 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Γ. ΜΟΝ. ΕΠΕ