ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1272718 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ DIMTECH ΑΕ