ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1332753 ΓΝΩΣ/ΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.