ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1339887 ΓΝΩΣ/ΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΒΕΤΕΛ Α.Ε.