ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1340462-01 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.