ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1346606 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ