ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1353817 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ