Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “JRSS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, επί της οδού Σιβιτανίδου 18, στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1158479(ver.2)/22-11-2023.