Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “BAKED Ε.Ε.” επί της Λ. Βουλιαγμένης 270Α, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1283198(ver.1)/13-03-2023. 

BAKED ΕΕ 1283198.001 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1 PDF 94,79 KB14/03/23 08:49:34