Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “DISPLAYMEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” επί της οδού Σουλίου 46, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1240676(ver.3)/04-06-2024.