ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΒΙΟΜΑΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α Β Ε Ε- Ι.ΜΕΤΑΞΑ

85, ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1253600 (ver. 1).