ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-RUDIN BUZAJ- Ι. ΝΙΚΑ 13, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1317416 (ver. 1).