Υπαγωγή σε ΠΠΔ της εταιρείας METAL SCRAP RECYCLING ΜΟΝ. ΙΚΕ, στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, στη Θέση «Μαύρη Ώρα» του Δήμου Ασπροπύργου