Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «κατασκευή μέσων ατομικής αμυντικής προστασίας » της επιχείρησης ELMON A.E που βρίσκεται εντός ζώνης ΒΙΟ.ΠΑ (Ζώνη Βιομηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ) Π.Δ 24-4-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/187) , Π.Δ 31-3-1987 (ΦΕΚ 303/Δ/1987), στη θέση «ΦΙΚ-ΚΟΚΛΙ-ΠΟΥΣΙ», στην οδό Αγ.Λουκά 31Α , στο Δήμο Παιανίας , της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.