Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Αποθήκευση , διαλογή και μηχανική επεξεργασία μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων & απορρυπασμένων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) » της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ » που λειτουργεί στη Λ.Ιωνίας 67 /Θέση Χαραυγή , σε εκτός σχεδίου περιοχή, εντός ΒΙΟ.ΠΑ, στο Δήμο Αχαρνών , της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΠΔ PDF 712,04 KB28/11/22 10:05:31