ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ