Από  05-09-22 και ώρα 12.00 αποκαταστάθηκαν οι ψηφιακές υπηρεσίες του Τμήματος Ειδικοτήτων-οι καταθέσεις αιτήσεων, δικαιολογητικών κλπ γίνονται  στην Ψηφιακή Εξυπηρέτηση/ Οδηγός του Πολίτη/Είσοδος/Καταχώριση αιτήσεων ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας 

Μην στέλνετε αιτήσεις πλέον μέσω του tmeid@patt.gov.gr γιατί δεν θα γίνονται δεκτές