Στις 26-10-22 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την κάλυψη 2 νεοσύστατων θέσεων ειδικότητας Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (πλήρης ειδίκευση) στο νοσηλευτικό ίδρυμα Άγιοι Ανάργυροι

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και  οδηγίες για την κατάθεση των αιτήσεων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 


                                                                                                       ΑΔΑ: ΨΤΛΧ7ΛΧ-ΒΡΜ

                                                                                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ 951471/03-10-22

                                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΘΗΝΑ            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λ.Αλεξάνδρας 196

Πληροφορίες : Γαροφαλάκης Μάνος

Τηλέφωνο : 213 1600361-90-91

Mail : tmeid@patt.gov.gr 

                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

       Σας ανακοινώνουμε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα Γ.Ο.Ν.Κ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» αναγνωρίσθηκε ως κατάλληλο να χορηγεί πλήρη  χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας σύμφωνα με την υπ.αρ  Α4/3400/12-07-1979 Υ.Α  (ΦΕΚ 658/Β)

       Με την υπ.αρ.πρωτ Γ2α/οικ. 81778/21/10-02-2022 Υ.Α (ΦΕΚ 899/Β) μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας και μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας του αναφερόμενου νοσηλευτικού ιδρύματος  μετατρέπονται σε δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας  Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στο ίδιο.

       Η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων (εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι πλέον των δύο)  θα γίνει ύστερα  από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2022,ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στο Τμήμα Ειδικοτήτων  της Περιφέρειας Αττικής  (Λ.Αλεξάνδρας 196.Αθήνα) , ενώπιον Επιτροπής  που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη  Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Κου Ιωάννη Κεχρή.  

       Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ειδικευόμενοι ιατροί πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

       α. Δεν είναι διορισμένοι ή δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους για ειδίκευση σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην  ειδικότητα της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.

       β. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε αναμονή  για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.

       γ. Όσοι ειδικεύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπ.αρ 415/94 Π.Δ (ΦΕΚ 236/Α) να έχουν εκπληρώσει ένα (1) χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Χειρουργικής.                 

       Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για την κάλυψη των  θέσεων διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με την σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.

       Οι ιατροί που θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που  απορρέει από τυχόν προγενέστερη αίτηση τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί  πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας ενώ οι υπόλοιποι  το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων από την εν λόγω κλήρωση.

       Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 10 Οκτωβρίου 2022 έως και 21 Οκτωβρίου 2022. Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας  των Περιφερειών της χώρας παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στους Ιατρικούς Συλλόγους και  τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της αρμοδιότητας τους.

                                                                              Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                                              & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


                                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΧΡΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις και οι καταθέσεις πιστοποιητικών από 05-08-20 γίνονται  στο Περιφέρεια Αττικής/Ψηφιακή Εξυπηρέτηση/Οδηγός του Πολίτη/Είσοδος/Καταχώριση αιτήσεων ιατρών για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας. Εκεί υπάρχουν εκτενείς οδηγίες και τα νέα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσετε

Όσοι έχουν ήδη εκκρεμούσες  αιτήσεις στην υπηρεσία μας θα καταθέσουν για την συμμετοχή τους στην κλήρωση την αίτηση ΔΥ70 και την ΥΔ για συμμετοχή σε κλήρωση (1ο και 3ο έντυπο στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα)-δικαιολογητικά δεν χρειάζονται

Ειδικότερα όσοι ειδικεύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπ.αρ 415/94 Π.Δ (ΦΕΚ 236/Α) πρέπει να έχουν εκπληρώσει ένα (1) χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Χειρουργικής και να καταθέσουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής το σχετικό πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης αν δεν το έχουν ήδη κάνει                

Όσοι δεν έχουν  εκκρεμούσες  αιτήσεις στην υπηρεσία μας θα καταθέσουν για την συμμετοχή τους στην κλήρωση την αίτηση ΔΥ70 και την ΥΔ για συμμετοχή σε κλήρωση (1ο και 3ο έντυπο στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα)-επιπρόσθετα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που  περιγράφονται στην επιλογή στην πλατφόρμα μας με τίτλο Αναλυτική Περιγραφή

Ειδικότερα όσοι ειδικεύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπ.αρ 415/94 Π.Δ (ΦΕΚ 236/Α) πρέπει  να έχουν εκπληρώσει ένα (1) χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Χειρουργικής και να συμπεριλάβουν στα δικαιολογητικά το σχετικό πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης                 

Για απορίες στείλτε mail αποκλειστικά στο tmeid@patt.gov.gr