ΑΔΑ: ΡΟΨΨ7ΛΛ-ΟΑΥ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ANAPTHTEO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/08/2023 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αρ.Πρωτ.Οικ. 582500(17760) 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ___

 Τάχ. Δ/νση :26ης Οκτωβρίου 64 Ταχ.Κώδ. : 54627 Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες : Ε. Σαμαρά Τηλέφωνο : 2313330842 ————– / E-Mail :ie@pkm.gov.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σας ανακοινώνουμε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» αναγνωρίστηκε ως κατάλληλο να χορηγεί ένα (1| χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής σύμφωνα με το ΦΕΚ 8007Τ/Β/30-09-1991. Με την υπ.αρ.Γ2α/οικ.66323/19-9-19 Υ.Α. (ΦΕΚ 3719/Β /08-10-2019) αποφασίστηκε η μεταφορά/μετατροπή τριών (3) οργανικών θέσεων ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας που είχαν συσταθεί, με τις υπ’ αριθ.πρωτ. Α3β/οικ.1287/29-01-1987 (Β’40) και Υ4α/13831/2008/12-05-2008 (Β’926), σε τρεις (3) οργανικές θέσεις ειδικότητας Ψυχιατρικής για μερική άσκηση ενός (1) χρόνου στην οργανική μονάδα της έδρας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» “του Γενικού Νοσοκομείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 Η πλήρωση των πιο πάνω τριών (3) θέσεων σε πρώτη εφαρμογή και εφόσον οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων ιατρών είναι πλέον των τριών (3) θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11-10-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο Ειδικοτήτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 64), ενώπιον επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΜΕΘ.  

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ειδικευόμενοι ιατροί πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις :

 α. Δεν είναι διορισμένοι, ούτε έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους για ειδίκευση σε νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας που χορηγεί πλήρη ή μειωμένο χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής. 

β. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους και δεν είναι σε αναμονή σε ειδικότητα διάφορη της Ψυχιατρικής. 

Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για την κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με τη σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση. 

Οι ιατροί που θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη αίτησή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί μειωμένο χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής, ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων από την εν λόγω κλήρωση.

To χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 25-09-2023 έως 06-10-2023.

 Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της χώρας, παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στους Ιατρικούς Συλλόγους και τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της αρμοδιότητας τους. 

                       Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

                                                     ΜΑΡΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ