Για την κατάθεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος θα κάνετε ψηφιακή υποβολή συμπληρώνοντας την αίτηση Γενικής Χρήσης (τέταρτο έντυπο στην σειρά στο site μας) και θα συνυποβάλετε την άδεια σκαναρισμένη.Η αίτηση δεν χρειάζεται υπογραφή. Αν έχετε υποβάλει 2 αιτήσεις θα κάνετε 2 ψηφιακές υποβολές μία για κάθε αίτηση.Στην αίτηση Γενικής Χρήσης αναγράφουμε <<Καταθέτω την άδεια άσκησης επαγγέλματος μου για την αίτηση μου στο νοσοκομείο —————– και στην ειδικότητα—————.>>