ΑΔΑ: 6Θ6Φ7Λ7-7ΝΚ                                                                                                                                                                             

                                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΘΗΝΑ             16/ 04 /21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   Αρ.Πρωτ.Οικ.  3840

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λ.Αλεξάνδρας 196

Πληροφορίες : Γαροφαλάκης Μάνος

Τηλέφωνο : 213 1600361

FAX: 2131600360

Mail eid@patt.gov.gr 

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Σας ανακοινώνουμε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα «Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών» αναγνωρίσθηκε ως κατάλληλο να χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Ρευματολογίας σύμφωνα με την υπ.αρ Υ7α/Γ.Π. οικ. 31436/08-04-2014 (ΦΕΚ 985/Β) Υ.Α.

       Με την υπ.αρ.πρωτ Γ2α/οικ. 90494/16/31-05-2019  (ΦΕΚ 2203/Β) Υ.Α μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής -που είχε συσταθεί με την υπ.αρ. Υ4α/89909/05/24-08-2007 (ΦΕΚ 1775/Β) Υ.Α στο αναφερόμενο νοσηλευτικό ίδρυμα- μεταφέρεται/μετατρέπεται σε μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Ρευματολογίας στο ίδιο.

       Η πλήρωση της πιο πάνω θέσης (εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι πλέον της μίας)  θα γίνει ύστερα  από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαϊου 2021,ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στο Τμήμα Ειδικοτήτων της Περιφέρειας Αττικής  (Λ.Αλεξάνδρας 196.Αθήνα) , ενώπιον Επιτροπής  που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Δημόσιας Υγείας Κου Αθανάσιου Βαθιώτη.

        Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ειδικευόμενοι ιατροί πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

       α. Δεν είναι διορισμένοι ή δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους για ειδίκευση σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην  ειδικότητα της Ρευματολογίας

      β. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε αναμονή  για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Ρευματολογίας

        γ. Έχουν  εκπληρώσει δύο (2) έτη άσκησης στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας.

       Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για την κάλυψη της  θέσης διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με την σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.

       Ο ιατρός που θα κληρωθεί χάνει το δικαίωμα που  απορρέει από τυχόν προγενέστερη αίτηση του σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί  χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Ρευματολογίας ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης από την εν λόγω κλήρωση.

       Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 04 Μαΐου 2021 έως και 17 Μαΐου 2021. Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας  των Περιφερειών της χώρας παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στους Ιατρικούς Συλλόγους και  τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της αρμοδιότητας τους.    

                                                         Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ για θέματα ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                                                                                                

         

                   

                                                                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ