Η Περιφέρεια Αττικής είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που θέσπισε την προβλεπόμενη από τον “Καλλικράτη” Χάρτα Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων Πολιτών. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 26.5.2016 εγκρίθηκε το κείμενο της Χάρτας, για την κατάρτιση του οποίου εργάστηκε η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, ο οποίος είναι αρμόδιος να επεμβαίνει σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων της Χάρτας.

Στο κείμενο αυτό συνοψίζονται όλα τα δικαιώματα -και οι αντίστοιχοι περιορισμοί δικαιωμάτων- που έχουν οι πολίτες στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. Η Χάρτα αποτελείται από 6 μέρη, τα οποία περιλαμβάνουν επιγραμματικά τα εξής:

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1.Το δικαίωμα της αναφοράς στις αρχές
2. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης
3. Το δικαίωμα εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης αιτημάτων

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
4. Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης
5. Το δικαίωμα αμεροληψίας και ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις
6. Το δικαίωμα τήρησης του τύπου των διοικητικών πράξεων
7. Το δικαίωμα της αιτιολογίας των ατομικών διοικητικών πράξεων
8. Το δικαίωμα σεβασμού της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη
9. Το δικαίωμα συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις

Γ΄ΜΕΡΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
10.Το δικαίωμα πληροφόρησης
11. Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και περαιτέρω χρήσης αυτών.
12. Το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
13. Το δικαίωμα τήρησης της υπηρεσιακής εχεμύθειας

Δ΄ΜΕΡΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
14. Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων
15. Το δικαίωμα χορήγησης βεβαίωσης καταχώρισης εγγράφου

Ε΄ΜΕΡΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ
16. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης θεραπείας
17. Το δικαίωμα ειδικής προσφυγής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
18. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
19. Το δικαίωμα εξωδικαστικού συμβιβασμού

ΣΤ’ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
20. Το δικαίωμα σεβασμού της επαγγελματικής ελευθερίας
21. Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελεύθερη επικοινωνία
22. Το δικαίωμα στην προστασία του περιβάλλοντος
23. Το δικαίωμα προστασίας της υγείας
24. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση
25. Το δικαίωμα στην ελευθερία της τέχνης
26. Το δικαίωμα στην πολιτική προστασία
27. Το δικαίωμα στη διαβούλευση
28. Το δικαίωμα και η υποχρέωση αξιοπρεπούς συμπεριφοράς

Σημειωτέον ότι η Χάρτα περιορίζεται στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών και δεν υποκαθιστά τον Οδηγό του Πολίτη.

 Ακολουθεί το αρχείο της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων για τον Πολίτη.