Έπειτα από την εξέταση των ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων μοριοδότησης των υπ΄αριθ. 427580/28-5-2021, 503247/18-6-2021 & 627884/26-7-2021 προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων για την προσωρινή τοποθέτηση των πωλητών στην λαϊκή αγορά Σαλαμίνα, ημέρα Πέμπτη, από την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών με την υπ’ αριθμ. 30/7-10-2021 θ.4ο πράξη της, η κατάσταση μοριοδότησης για τους συμμετέχοντες στην διαδικασία, με το σύστημα του παραρτήματος Ε΄ του Ν. 4497/2017(ΦΕΚ 1717/13-11-2017) διαμορφώνεται σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.